Tasa-arvoa ja reformia

Ammatillisen koulutuksen käytännöillä on suuri vaikutus tasa-arvon toteutumiseen. Tasa-arvoa ja reformia -hanke järjestää konsultoivaa tasa-arvokoulutusta ja tuottaa tasa-arvoa edistävää materiaalia yhdessä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Rerformin mukanaan tuomia painopisteitä ovat opintojen henkilökohtaistaminen ja työssä järjestettävän koulutuksen kehittäminen.

Koulutus on tarkoitettu sekä ammatillisten oppilaitosten että työpaikkojen edustajille.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on

  • vahvistaa tasa-arvosuunnitelmien toteutumista ammatillisessa koulutuksessa
  • edistää opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuutta tasa-arvotyössä siten, että he pääsevät tutkimaan ja kehittämään oppilaitoksen käytäntöjä tasa-arvon näkökulmasta
  • tuottaa malleja ja toimintatapoja, jotka edistävät tasa-arvoa ammatillisen koulutuksen kaikissa vaiheissa ja eri tasoilla
  • tiivistää yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien ja työpaikan edustajien välillä, jotta tasa-arvo toteutuu kattavasti myös työssä järjestettävässä koulutuksessa

Toteutus ja sisältö

Koulutus on valtakunnallinen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Koulutusta koordinoi  Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja  mukana ovat kaikki  Suomen ammatilliset opettajankouluttajat eli Hämeen, Tampereen, Jyväskylän sekä Oulun ammattikorkeakoulut. Teemme yhteistyötä myös Ekvalita Ab:n kanssa. Ekvalitan koordinoima hanke Renovering av könsnormerna i yrkesskolan - Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin  vastaa ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeista.

Koulutukset toteutetaan konsultoivin ja ohjauksellisin menetelmin oppilaitoksissa ja työpaikoilla.  Työskentelyn tavoitteena on kehittävän työotteen menetelmin tunnistaa arjen opetus- ja ohjaustyön haasteita sekä tuottaa niihin konkreettisia ratkaisuja, malleja ja välineitä. Kehittäminen tapahtuu lähellä opetus- ja ohjaushenkilöstön arkea, mikä mahdollistaa koulutuksen hyvän saavutettavuuden. Koulutuksia voidaan toteuttaa myös ajasta ja paikasta riippumattomilla tavoilla, kuten webinaarein sekä yksilö- ja ryhmäkohtaisin kehittämishankkein.

Koulutus koostuu kolmesta teemasta (12 op), joista räätälöidään osallistujien tarpeisiin sekä sisällöllisesti että ajallisesti sopiva kokonaisuus.

  • Tasa-arvosuunnitelmista todellisuuteen
  • Tasa-arvo ja henkilökohtaistaminen
  • Tasa-arvo ja työssä järjestettävä koulutus

Tarkemmat kuvaukset koulutuksen teemoista löytyvät Koulutuksen sisältö-välilehdeltä.

Kohderyhmä

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammatillisten oppilaitosten henkilöstö laajasti (johto; opetus-, ohjaus- ja opiskelijahuoltohenkilöstö; tiedotus- ja neuvontapalveluja tarjoava henkilöstö), työssä järjestettävää koulutusta ohjaavat työnantajat ja työpaikkojen edustajat.

Aikataulu

Koulutus toteutetaan vuosina 2018-2020. Tarkemmista aikatauluista sovitaan tarvelähtöisesti asiakasorganisaation kanssa.

Hinta

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja täten maksutonta.

 

Tulostettava esite